MONYO LAND ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2021. JÚNIUS 15.

 1. Szervező

Cégnév: MONYO Land Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 148.

Cégjegyzékszám: 01-09-383903

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 29221662-2-42 (a továbbiakban: Szervező)

 1. Fogalom meghatározások

 

 • Rendezvény(ek): a Szervező által szervezésre és megrendezésre kerülő koncert vagy program, azaz a Szervező által adott időszakban és helyszínen (szabadtéren) biztosított előadóművészeti és más zenei, szórakoztató, gasztronómiai és kulturális programok
 • Helyszín: 1103 Budapest, Gyömrői út 148. alatt elhelyezkedő, szabadtéri koncertek és egyéb rendezvények helyszínéül szolgáló terület
 • Belépőjegy: a Szervező által szervezett Rendezvényekre belépésre jogosító, nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott bemutatóra szóló igazolás
 • Beléptetés: a belépést közvetlenül megelőző folyamat, melynek során a Beléptetést végző személy meggyőződik a Belépőjegy valódiságáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a belépést kizáró okok egyike sem, ezt követően a Belépőjegy átadása ellenében kerül kiadásra a részvételre jogosító karszalag a Résztvevő számára
 • Résztvevő: az a természetes személy, aki a Beléptetés során jogosult karszalag átvételére
 • Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvény(ek)en anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne – ideértve azt is, aki a jogszerűtlenül birtokába jutott Belépőjegyet érvényes karszalagra váltotta
 • Szerződéses partner: a Szervezővel adott Rendezvény(ek) kapcsán létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző vállalkozás vagy más jogi személy
 • Házirend: az egyes Rendezvény(ek)re vonatkozó, jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalója, mely a belépési és magatartási szabályokat összefoglalja, amelyet a Szervező a honlapján közzétesz és a Helyszínen elhelyez
 • Fizetési rendszer: a Szervező Szerződéses partnere által üzemeltetett on-line internetes rendszer, mely kizárólag készpénzmentes fizetést tesz lehetővé a Helyszínen
 • Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás – ideértve a termékértékesítést is, melyet a Szervező vagy Szerződéses partnere nyújt a Résztvevők részére
 1. Az ÁSZF célja és hatálya

 

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Szervező vagy a Szerződés partnere és a Résztvevő között létrejött jogviszonyt szabályozza, valamint azt a Résztvevők számára hozzáférhető és közérthető módon rögzítse.
 • Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szervezőre, Résztvevőre, Jogosulatlan résztvevőkre, azzal, hogy a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Szerződéses partnerekre, a Szervező és a Szerződéses partnerek jogviszonya külön szerződés keretében kerül meghatározásra.
 • A jogviszony a Helyszínre történő belépéssel jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szervező nem iktatja.
 • Jelen ÁSZF 2021. június 15. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.
 1. Általános rendelkezések

 

 • Résztvevő a Rendezvény(ek)re történő belépéssel elfogadja a jelen ÁSZF-ben, illetve a Házirendben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, továbbá azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő a jelen ÁSZF-ben, valamint a Házirendben írtakat nem tartja be vagy veszi figyelembe, illetve a magatartási szabályokat a Résztvevők egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el.
 • A Rendezvény(ek) szabadtéren, állandó szilárd burkolattal nem vagy nem minden esetben rendelkező területen zajlanak, ott talajegyenetlenségek, szinteltérések előfordulhatnak, így az ebből adódó, valamint a Helyszín természeti adottságaiból eredő balesetekért a Szervező a felelősségét kizárja.
 1. Magatartási szabályok

 

 • Résztvevő a Rendezvény(ek) Helyszínén az általános normákat betartva köteles viselkedni a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően.
 • Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekménytől, amely mások személyiségi jogait vagy saját életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 • A Rendezvény(eke)t mindenki csak saját pszichikai, egészségügyi állapotának figyelembevételével, saját felelősségére látogathatja.
 • Rendezvény(ek) tömegrendezvénynek minősül(nek), így a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény(ek)ről kép- és hangfelvételt készülhet. Ennek megfelelően a Résztvevő a Rendezvény(eke)n történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a Szervezők vagy az ő engedélyükkel erre rendelkező személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy a Résztvevő kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető, továbbá ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény(ek) népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a Résztvevőről más Résztvevő(ők) által készített felvételt hasznosít vagy használ fel.
 • A Rendezvényen előadott műsor(ok)ról a Résztvevők kizárólag részleteket rögzíthetnek kép- és/vagy hangrögzítésre alkalmas eszközzel, kizárólag magáncélú felhasználásra. Rendezvény keretében megtartott koncertek teljes terjedelemben való rögzítése tilos.
 • Tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a Szervező bármikor megtilthatja kép- és/vagy hangfelvétel rögzítését a műsorról, mely esetben a Résztvevő köteles együttműködni és a kép-és/vagy hangfelvétel rögzítését az erre való felszólítást követően azonnal felfüggeszteni.
 • A Helyszínen – ideértve a Helyszín bejárata előtti területet 50 méter sugarú körben – a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 • A Helyszínen található kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.
 1. Szervező felelőssége, szavatosság

 

 • Szervező szavatolja, hogy a Résztvevő a jogszerűen birtokolt, megfelelő Belépőjegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvény(ek)re, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Szervező nem vállal szavatosságot és felelősséget a Beléptetés időtartamára vonatkozóan.
 • A Rendezvény(ek) időpontját a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani – a Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát – azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.
 • A Szervező és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, így a Szervező a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Résztvevő bármely jogcímen támaszthatna.

 

 1. A rendezvényeken való részvétel szabályai

 

 • Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, úgy a Belépőjegy egyszeri belépésre jogosítja annak birtokosát. Egy Belépőjegy csak egyszer használható fel. A Rendezvényre azon személy jogosult belépni, aki az adott QR kóddal ellátott Belépőjegyet először mutatja fel a belépés során. A Belépőjegy akkor használható fel, ha azon a QR kód és a mellette található kód jól olvasható.

 

 • A Szervező kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Rendezvény(ek)re történő beléptetés során kétség merül fel, hogy a Belépőjegy nem jogszerűen jutott annak birtokosához, vagy egynél többször kívánja azt felhasználni, úgy a Belépőjegy birtokosától a Belépőjegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét a Beléptetés során saját mérlegelése szerint megítélje, és a megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Belépőjegyet visszatérítés nélkül érvénytelenítse, a Rendezvény(ek)re történő belépést megtagadja.
 • Belépőjegy ára nem tartalmazza a jegyterjesztő szolgáltató által felszámított kezelési költséget, amely egy szolgáltatási díj, nem tartozik a jegyárhoz, a Cooltix.hu oldalán történő jegyvásárláskor realizálódik. A rendezvény elmaradása esetén a jegyár visszatérítésre kerül, a kezelési költség nem.

 • Elmaradt rendezvény esetén a visszaváltás feltételeiről emailben értesítjük a jegyvásárlókat.

 • A koncertek 18 év fölött védettségi igazolvánnyal látogathatók, 18 év alattiak pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező, felnőtt kísérő felügyelete mellett vehetnek részt eseményeken. Egy nagykorú kísérő maximum három kiskorú felügyeletét láthatja el.

 • A védettség igazolása védettségi igazolvánnyal vagy aktív védettségi applikációval lehetséges, személyazonosság igazolása mellett.

 • Magasfokú alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény(ek) érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható(ak).

 • A Rendezvény(eke)t mindenki saját felelősségére látogathatja.

 • A részvételi feltételeket, a Házirendet, valamint a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvény(ek) biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvény(eke)n tartózkodó látogatók zavartalan szórakozása érdekében a Szervező eltávolíthatja. E pontban rögzítettek különösen, de nem kizárólag kiterjednek a – mindenkor hatályos jogszabályok szerinti védettség igazolására kötelezett személyek – védettségi igazolvánnyal nem rendelkező Résztvevőre, illetve a biztonsági szolgálat felhívásának ellenére a védettségi igazolvány felmutatását megtagadó Résztvevőre. Az e pont szerinti ok(ok)ból történő eltávolítás esetén a Szervezőtől kártérítés nem követelhető.

 

 • A Rendezvény(ek)re történő belépés és tartózkodás további szabályait a Házirend tartalmazza, mely a mindenkori ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

 1. Panaszkezelés

 

 • Résztvevő bármely Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panasza esetén szóbeli és/vagy írásbeli panasszal élhet a Szervező felé. Amennyiben a Résztvevő panasza a Szervező Szerződéses Partnere által nyújtott szolgáltatásra irányul, úgy a Szervező a panasz beérkezését követően haladéktalanul továbbítja a Szerződéses Partnere részére, azonban a Szervező a Szerződéses Partnere által a panasz rendezéséért felelősséget nem vállal, ezzel kapcsolatos bárminemű felelősségét a Szervező kizárja. A Résztvevő jogosult alternatív vitarendezés keretében a 8.5.-8.7. pontokban részletezettek szerint békéltető testülethez, valamint az illetékes járási hivatalhoz fordulni panaszával.

 

 • A Résztvevő a Szervezőnek szánt panaszát a hello@monyoland.com e-mail címen keresztül, továbbá a Szervező székhelyére feladott postai, ajánlott és tértivevényes levél útján is közölheti.

 

 • A Szervező a panaszt a panasztételétől számított 30 napon belül megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. A panasz kivizsgálásának eredményéről a Résztvevőt értesíti. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

 • Amennyiben a Résztvevőnek problémája merülne fel, úgy az Európai Bizottság által biztosított online vitarendezéssel is élhet, amellyel kapcsolatos részletes leírás található a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks oldalon található.

Az online vitarendezés elindítása https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest oldalon kezdeményezhető.

 

 • A Résztvevő a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, a Szervező a békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A fogyasztó a kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület előtt, vagy a Szervező székhelye szerint illetékes Békéltető Testület előtt kezdeményezheti. A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek érhetők el. A Szervező székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; honlap: https://bekeltet.bkik.hu/).

 

 

 • A fogyasztó panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.
 1. Záró rendelkezések

 

 • A Szervező bármely, a Rendezvény területén vagy az oda történő bejutással összefüggésben elkövetett bűncselekményt – elkövetők – így különösen, de nem kizárólag a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők – ellen feljelentést tesz.
 • Szervező fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármely időben történő egyoldalú módosítására, azzal, hogy a módosított ÁSZF a Szervező honlapján kerül közzétételre.

 

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Mellékletek:

 

 1. melléklet: Házirend

partnereink

Copyright © 2021, MONYO

Brewing Co. All Rights Reserved.