MONYO Land házirend

MONYO LAND

HÁZIREND

 1. Rendezvényre belépni kizárólag elővételben megvásárolt érvényes jegy ellenében lehet, melyet beléptetéskor a Szervező karszalagra cserél. A karszalagokat felhelyezést követően nem lehet átruházni más személyre.
 2. Kérjük a Résztvevőket hogy a Rendezvény területére való belépést megelőzően készítsék elő, majd belépéskor mutassák fel – akik a mindenkor hatályos jogszabály alapján kötelezettek – a koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas hatósági igazolványukat, valamint személyazonosításra – életkoruk igazolására – alkalmas fényképes igazolványukat, továbbá azokat a Rendezvény teljes időtartama alatt tartsák maguknál és a biztonsági személyzet részére erre való felhívás esetén mutassák be ismételten. Kérjük a 18 év alatti, védettségi igazolvánnyal nem rendelkező résztvevőket, hogy szíveskedjenek a védettségi igazolvánnyal rendelkező, felügyeletüket ellátó nagykorúakkal együtt tartózkodni a Rendezvény teljes időtartama alatt, annak elhagyásáig.
 3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény helyszínére bevihető tárgyakat és eszközöket esetileg korlátozza a 4. pontban felsoroltakon túl is.
 4. Tilos a Rendezvény helyszínére bevinni:
 • életet, testi épséget, egészséget különösen veszélyeztető eszközöket vagy szereket – különösen kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, esernyőt, drónt;
 • alkoholos italt, egyéb üdítőitalt – ide nem értve hőségriadó esetén személyenként maximum 1 liter bontatlan csomagolású víz/alkoholmentes üdítő behozatalát -, élelmiszert;
 • kereskedelmi mennyiséget elérő dohányterméket;
 • kép- és hangrögzítésre egyidejűleg alkalmas eszközt – ide nem értve a Résztvevők mobiltelefon készülékét, valamint a sajtó munkatársai által használt eszközöket;
 1. Tilos a Rendezvény keretében előadott koncertek teljes terjedelemben való rögzítése. A műsorról részletek felvétele kizárólag magáncélú felhasználásra megengedett.
 2. Tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a Szervező bármikor megtilthatja kép- és/vagy hangfelvétel rögzítését a műsorról, mely esetben a Résztvevő köteles együttműködni és a kép-és/vagy hangfelvétel rögzítését az erre való felszólítást követően azonnal felfüggeszteni .
 3. Tilos a Rendezvény helyszínére engedély nélkül járművel behajtani.
 4. Tilos a Rendezvény helyszínére házi kedvenceket behozni – kivéve jogszabályban meghatározott segítő-, vakvezető és rendőrségi kutyát.
 5. Rendezvényen Résztvevők a mindenkor hatályos ÁSZF-nek és Házirendnek, valamint az általános magatartási normáknak megfelelően kötelesek viselkedni. Résztvevők kötelesek tiszteletben tartani mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét. Résztvevőket kéri a Szervező, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtőket szíveskedjenek használni!
 6. Tilos a Rendezvény helyszínén és annak bejárata előtt 50 méter távolságon belül bármilyen gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása a Szervező előzetes hozzájárulása nélkül.
 7. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet.
 8. Tilos tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén kiszolgálni.
 9. Tilos a hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén, valamint a bejáratánál.
 10. Tilos a Rendezvény területén a body surf, mosh pit, valamint a wall of death.
 11. Tilos a Rendezvény területén tüzet rakni.
 12. Tilos a Rendezvény területén demonstrációt tartani.
 13. Résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rend és biztonság megőrzése érdekében együttműködik a Szervezőkkel és veszélyhelyzet esetén követi a Szervező utasításait.
 14. A Rendezvényen nem üzemel csomag- vagy értékmegőrző.
 15. Rendezvény VIP területére csak a VIP karszalaggal rendelkezők jogosultak belépni.
 16. A Szervező fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
 17. Résztvevők panaszaikkal az ÁSZF-ben feltüntetett elektronikus elérhetőségen keresztül fordulhatnak a Szervezőhöz.
 18. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!
 19. Résztvevők biztonságáért a Target Group Facility Management Zrt. felel.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2021. június **

MONYO Land

AZ ELMARADT RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A koncertek és egyéb rendezvények főszabályszerűen rossz időjárási körülmények esetén is megrendezésre kerülnek.

2. Ettől eltérő esetben legkésőbb a koncert/rendezvény kezdetét megelőző két órával a rendezvényszervező a MONYO Land honlapján és facebook oldalán keresztül tájékoztatja a közönséget a rendezvény elmaradásáról.

3. Amennyiben pótidőpont kitűzésére nincs lehetőség, vagy az új időpont a vendég számára nem megfelelő, a rendezvényszervező a belépőjegyek árát a vendég részére visszatéríti. A visszaváltásra a MONYO Land facebook oldalán és honlapján keresztül megadott helyen és időkeretek között, harminc napos jogvesztő határidő áll a vendég rendelkezésére.

4. A koncert/rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a jegyek visszaváltására nincs mód.

5. Amennyiben bármely rendezvény a MONYO Land által el nem hárítható külső okokból (például: vis major, testiépséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény, bombariadó) marad el vagy marad abba, a jegyárak visszatérítésére vagy bármely más jogcímen kártérítésre az üzemeltető nem kötelezhető.

partnereink

Copyright © 2021, MONYO

Brewing Co. All Rights Reserved.